Screen Pavilion / Ray&Emilio Studio

as public theater. Image © Yilong Zhaoscreen pavillion. Image © Yilong Zhaovertical symmetric relationship between people and space. Image © Yilong Zhaoscreen pavillion. Image © Yilong Zhao+ 29